Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Korfbalvereniging DTS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij willen u erop wijzen dat het aangaan van het lidmaatschap bij Korfbalvereniging DTS direct gerelateerd is aan het lidmaatschap bij de korfbalbond KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond). Met het aangaan van het lidmaatschap gaat u ook akkoord met deze op de website gepubliceerde privacy policy.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Korfbalvereniging DTS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Korfbalvereniging DTS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door Korfbalvereniging DTS verwerkt ten behoeve van inzicht in de personen die lid zijn van de vereniging. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier.

Van de leden worden o.a. de volgende gegevens vastgelegd:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IBAN-nummer voor inning van de contributie

Van alle leden die deelnemen aan competitiewedstrijden als speler, coach, begeleider of scheidsrechter wordt een pasfoto gemaakt voor Sportlink (centrale ledenadministratie).

Uw persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging DTS vastgelegd tijdens de looptijd van het lidmaatschap. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard in het bestand oud-leden.

Verwerking van persoonsgegevens in een appgroep

Voor elk team binnen de vereniging is een appgroep waarin informatie over de wedstrijden en trainingen uitgewisseld worden. Personen kunnen zichzelf aanmelden bij de beheerder van de appgroep. Vastgelegd wordt het mobiele nummer van de speler/ouder.

De speler/ouder kan zichzelf op elk moment afmelden voor de appgroep. In dat geval worden er geen persoonsgegevens bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens website

De vereniging is beheerder van website www.kvdts.nl waarin informatie over de vereniging gedeeld wordt met leden en belangstellenden. Foto’s en filmpjes van leden en niet-leden worden gebruikt voor publicatie op de site met als grondslag het gerechtvaardigd belang. Wordt er gebruik gemaakt van een publicatie, waarvan het lid het vervelend vindt dat deze geplaatst is, dan heeft het lid altijd het recht om bij de webmaster een verzoek tot verwijdering te doen.

Verwerking van persoonsgegevens in nieuwsbrieven e.d.

Alle nieuwsbrieven, uitnodigingen, e.d. zullen onder BCC aan de leden worden verzonden zodat persoonlijke email adressen niet vrijgegeven worden.

Persoonsgegevens ten behoeve van de verspreiding van de Schakel (DTS clubblad) kennen een bewaartermijn gelijk aan de termijn dat de persoon de Schakel ontvangt. Zodra dit stopt, zal ook het adres worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de inschrijving voor deelname aan de competitie (KNKV);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Korfbalvereniging DTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Korfbalvereniging DTS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten (Sportlink);
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!